stori

michael a gemma

michael a gemma

Mae Michael a Gemma yn bartneriaid tymor hir sy’n gofalu am ddau blentyn maeth yma ym Merthyr.

y teulu maeth

Ystyriodd Michael a Gemma yr holl opsiynau oedd ar gael iddyn nhw gyda help ein tîm ymroddedig. Maen nhw bellach wedi bod yn darparu cartref maeth hapus ers dros 7 mlynedd.

“Fe wnaethon ni geisio dechrau teulu am tua deng mlynedd, ond darganfod nad oedden ni’n gallu cael plant ein hunain.”

Gyda chymuned gref o’u cwmpas, roedd y cwpl yn teimlo eu bod yn gwneud eu rhan dros yr ardal yn ogystal â gwireddu eu breuddwydion.

“Fe wnaethon ni ddewis maethu drwy dîm maethu awdurdod lleol Merthyr. Mae cymuned mor bwysig ym Merthyr, felly roedd yn bwysig i ni ein bod yn parhau i gefnogi ein cymuned ac yn helpu teuluoedd sy’n byw o’n cwmpas.”

“maethu oedd y peth iawn i ni”

Roedd Michael a Gemma wedi bwriadu gofalu am blant erioed ond doedden nhw ddim yn siŵr sut. Erbyn hyn, mae’n teimlo mai felly oedd hi i fod.

“Fe wnaethon ni siarad am yr opsiynau a meddwl am beth fyddai orau i ni.

Fe wnaethon ni ymchwilio i bopeth am fabwysiadu a maethu, ac ar ôl pwyso a mesur popeth, fe benderfynon ni mai maethu oedd y peth iawn i ni.”

“rydyn ni’n rhoi ymdeimlad o berthyn iddyn nhw”

I’r ddau yma, roedd bob amser yn ymwneud â darparu’r lle diogel hwnnw i blant ddatblygu i fod y fersiwn orau ohonyn nhw eu hunain. Chwerthin, dysgu, caru. Roedd gofalu am Anna, sy’n saith mlwydd oed, ac yna Dan, sy’n ddeg oed, yn caniatáu iddyn nhw wneud hynny.

“Tua saith mlynedd yn ôl, fe wnaethon ni dderbyn ein lleoliad tymor hir cyntaf. Merch ifanc o’r enw Anna, a oedd yn saith oed ar y pryd. Doedd ei mam ddim yn gallu ymdopi â gofalu amdani. Roedd yn drist iawn. Doedd hi ddim wedi profi unrhyw drais – dim byd felly – ond doedd hi ddim yn cael y gofal a’r sylw roedd ei angen arni”

Ychydig iawn ar ôl i Anna ymuno â nhw, ymunodd Dan â’u teulu.

“Roedd Gemma a Dan yn cyd-dynnu’n dda o’r cychwyn cyntaf. Roedd Gem fel pe bai’n ei ddeall ac roedd y ddau ohonyn nhw wedi creu cysylltiad da – roedd yna gwlwm gwych rhyngddyn nhw.”

“Y peth mwyaf rydyn ni wedi’i roi i’r plant hyn yw ymdeimlad o berthyn. Rydyn ni wedi rhoi cariad a chefnogaeth gyson iddyn nhw, rhywbeth nad ydyn nhw wedi’u cael o’r blaen.”

hoffech chi ddechrau eich teulu maeth eich hun?

Mae stori Michael a Gemma yn galonogol iawn. Mae’n dangos y gwaith gwych y gallwn ei wneud gyda’n gilydd. Yn bwysicach na hynny, mae’n dangos beth allwch chi fod yn rhan ohono hefyd. I ddechrau ar eich stori gofal maeth, siaradwch â ni:

hoffech chi ddysgu mwy?

Rhagor o wybodaeth am faethu a beth allai ei olygu i chi.

Mae ein llwyddiannau maethu yn seiliedig ar brofiadau bywyd go iawn Gofalwyr Maeth Awdurdodau Lleol yng Nghymru. Er mwyn diogelu eu preifatrwydd, a phreifatrwydd y plant a’r bobl ifanc y maent yn darparu gofal, cariad a chefnogaeth iddynt, mae’r holl enwau wedi’u newid ac mae actorion wedi camu i mewn i’n helpu i adrodd eu straeon anhygoel.

Green trees

dod yn ofalwr maeth

cysylltwch

  • Cyngor Merthyr Tudful yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio wrth i ni arfer ein hawdurdod swyddogol ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddibenion eraill. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatáu i ni wneud hynny. Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data yn ôl yr angen er mwyn cyflawni tasg gyhoeddus. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Merthyr Tudful yn defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd.
Resize Font
Contrast mode