stori

laura a craig

Mae’r gŵr a’r wraig Laura a Craig wedi bod yn maethu ers mwy na 10 mlynedd, gan ddod â hapusrwydd i lu o blant yn ardal Merthyr.

y teulu maeth

Mae gan Laura a Craig ddau fab eu hunain. Ond, ar ôl i’w ieuengaf fynd i’r coleg, roedden nhw’n teimlo bod mwy o rianta ar ôl ynddyn nhw i’w roi i blant yr oedd ei angen arnyn nhw.

“Rydyn ni’n ddigon ffodus i gael dau fab ein hunain. Roedden ni weithiau’n teimlo ychydig ar goll wrth i’r bechgyn dyfu’n fwy annibynnol bob dydd, roedden ni’n gwybod ein bod ni’n dal i gael digon o fywyd ynon ni a mwy o amser ar ein dwylo.”

Ar ôl digon o ystyried a chyngor gan dîm Maethu Cymru Merthyr, cymeron nhw eu camau cyntaf ym myd maethu.

“Rydyn ni wedi bod yn maethu ers dros 10 mlynedd bellach ac wedi meithrin plant gwych ers hynny. Mae rhai wedi aros gyda ni am y byrdymor ac mae rhai wedi aros yn hirach.”

“mae popeth maen nhw’n ei wneud er lles gorau’r plentyn”

Mae’n ymwneud â chymuned. Mae’n ymwneud â chydweithio i gael y gorau i’r plant hyn. Mae’r stwff hwnnw’n glynu ac yn gwneud gwahaniaeth enfawr i fywydau pobl.

“Un peth a safodd allan i ni am ein tîm awdurdod lleol yw bod popeth maen nhw’n ei wneud er lles gorau’r plentyn. Nid ydyn nhw’n gwneud dim ohono er mwyn gwneud elw. 

“mae wedi bod gan bob plentyn sydd wedi dod aton ni stori wahanol”

Does dim sicrwydd na fydd heriau. Ond yr hyn sy’nsicr yw na fyddwch byth yn ei wynebu ar eich pen eich hun. Byddwn bob amser wrth law i helpu.

“Bu gan bob plentyn sydd wedi dod aton ni stori wahanol. Mae gennym grŵp o frodyr a chwiorydd o bedwar gyda ni nawr.”

“Gwybod ein bod yn helpu i’w cadw gyda’n gilydd, gan eu cefnogi i dyfu i fyny fel brodyr a chwiorydd gyda’n gilydd yn yr un teulu, yw’r peth mwyaf gwerthfawr rydyn ni wedi gallu ei wneud fel gofalwyr maeth.”

am ddechrau eich taith faethu eich hun?

Os yw’r stori hon am ysbrydoliaeth, cariad a chymuned yn gwneud i chi feddwl y gallech chi wneud yr un peth, yna mae’n debyg eich bod yn iawn! I gael gwybodaeth am sut i gychwyn arni, siaradwch â ni

hoffech chi ddysgu mwy?

Dysgwch fwy am faethu a beth y gallai ei olygu i chi.

Mae ein straeon llwyddiant maethu yn seiliedig ar brofiadau go iawn Gofalwyr Maeth Awdurdodau Lleol yng Nghymru. Er mwyn diogelu eu preifatrwydd, a phreifatrwydd y plant a’r bobl ifanc y mae nhw’n rhoi gofal, cariad a chefnogaeth iddyn nhw, mae’r holl enwau wedi’u newid ac mae actorion wedi camu i mewn i’n helpu i adrodd eu straeon anhygoel.

dod yn ofalwr maeth

cysylltwch

  • Cyngor Merthyr Tudful yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio wrth i ni arfer ein hawdurdod swyddogol ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddibenion eraill. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatáu i ni wneud hynny. Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data yn ôl yr angen er mwyn cyflawni tasg gyhoeddus. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Merthyr Tudful yn defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd.