ffyrdd o faethu

eisoes yn maethu?

eisoes yn maethu?

Pobl, dim elw, sy’n bwysig i Maethu Cymru. Ein pwrpas yw cefnogi a grymuso gofalwyr maeth, a gwneud ein gorau dros bob plentyn yn ein gofal.

Efallai eich bod chi eisoes yn maethu gyda ni a ddim yn ymwybodol. Os ydych chi’n maethu gyda’ch Awdurdod Lleol, mae hynny’n golygu eich bod yn rhan o Maethu Cymru. Mae pob un o 22 o wasanaethau maethu Awdurdodau Lleol yng Nghymru wedi dod at ei gilydd fel tîm cenedlaethol, sy’n ffurfio Maethu Cymru.

Os nad ydych chi’n maethu gydag Awdurdod Lleol, mae trosglwyddo at ein tîm yn haws nag rydych chi’n ei feddwl. Dyma bopeth sydd angen i chi ei wybod.

Mum and two children preparing to go outside

buddion maethu gyda’ch awdurdod lleol

Fel awdurdod lleol, ni yw’r bobl go iawn yn eich ardal leol, sy’n barod yn cefnogi’r plant hynny sydd angen gofal. Ni sydd â’r cyfrifoldeb eithaf dros bob plentyn sydd mewn gofal ym Merthyr. Golyga hyn fod gennych fwy o hyblygrwydd yn y math o ofal byddai’n gweddu orau i chi a’ch teulu. Rydyn ni’n gweithio ochr yn ochr â gweithwyr cymdeithasol a gweithwyr cymdeithasol plant, i gyd wedi’u lleoli yn yr un adeilad a dyna sy’n sicrhau bod popeth rydyn ni’n ei wneud yn canolbwyntio ar y plant.

Rydym yn cadw plant yn lleol ble bynnag y bo modd. Bydd gan blant eu hysgol, eu ffrindiau, eu hoff barc. Drwy faethu gyda ni, rydych yn daprau’r cyfle i blant aros mewn ardal sy’n barod yn gyfarwydd iddynt, sydd ynddo’i hun yn ffordd o leihau rhwyg bellach yn eu bywydau.

Gan ein bod yn sefydliad nid-er-elw, mae’r holl nawdd rydym yn ei dderbyn yn cael ei wario ar y gwasanaethau rydym yn eu darparu, ar yr hyfforddiant a’r gefnogaeth sydd eu hangen arnoch, fel bod y cyfan yn cael ei fuddsoddi yn ôl mewn i’n gofalwyr maeth. Nid ydym yn gwneud elw drwy blant mewn gofal. Wrth faethu gyda’ch awdurdod lleol, rydych yn helpu i leihau’r cyfle i wneud elw allan o blant mewn gofal.

A family looking at the plants in a park

yr hyn rydym yn ei gynnig ym maethu cymru merthyr

  • Rhwydwaith o dros 70 o ofalwyr maeth wedi eu lleoli ym Merthyr, gyda chyfleodd mentora gan ofalwyr profiadol – ein cynllun Arloeswr Maethu
  • Lwfans ariannol hael. Er enghraifft ar hyn o bryd ym Merthyr mae yno ofalwyr maeth sy’n derbyn rhwng £12,584 a £39,520 y flwyddyn
  • Cefnogaeth 24 awr
  • Gostyngiad o 50% ar dreth cyngor
  • Aelodaeth hamdden am ddim i bawb yn eich cartref
  • Cyfarwyddyd, cefnogaeth a hyfforddiant yn cynnwys y gwasanaeth ymyrraeth therapiwtig MAPSS gan Y Clinig Ymddygiad (The Behavioural Clinic)
  • Ymgynghoriadau misol i rannu safbwyntiau yn ogystal â gweithgareddau cymdeithasol a digwyddiadau blynyddol i ddangos gwerthfawrogiad

Darllenwch ragor am gefnogaeth a gwobrwyon yma.

 

“Fe benderfynon ni drosglwyddo tua dwy flynedd yn ôl ac yn fwy diweddar fe ddechreuon ni edrych ar faethu plant ag anghenion cymhleth oherwydd ein bod ni’n teimlo bod gennym ni ddigon o hyfforddiant a chefnogaeth i wneud hynny. Rydyn ni mor falch ein bod ni wedi trosglwyddo!”

Emma, gofalwr maeth awdurdod lleol

A family walking together in the park

sut i drosglwyddo atom

Maae’r holl beth yn cychwyn gyda sgwrs. O’r fan honno gallwn egluro sut broses yw hi a gan eich bod chi’n barod yn gweithio o fewn y byd maethu, bydd y broses yn unigryw i chi.

Mae’n ddi-lol ac mae gennym brofiad o’r gofalwyr eraill sy’n barod wedi trosglwyddo atom. Rydym wedi dysgu sut i sicrhau bod y trosglwyddiad yn un esmwyth a byddwn yn rhannu gwybodaeth a diweddariadau gyda chi drwy gydol y siwrnai.

Hoffem wybod y ffordd orau o’ch cefnogi chi wrth i ni symud ymlaen, hoffem ddod i arddel ag unrhyw anghenion sydd gennych a gwneud yn siŵr ein bod ni’n eich adnabod chi tu fewn tu fas er mwyn gallu gweithio allan pa blant fyddai’n gweddu orau i chi a’ch teulu.

Carem sgwrsio gyda chi.

Four siblings have fun playing Uno together

pam trosglwyddo

Ni, fel yr Awdurdod Lleol, sy’n bennaf gyfrifol am bob plentyn ym Merthyr Tudful sydd angen gofalwr maeth. Felly, ein hangerdd yn ogystal â’n pwrpas ni yw darparu’r gofal a’r cymorth arbenigol sydd ei angen – ar gyfer plant lleol, yn ogystal â’u teuluoedd maeth.

Gyda hyfforddiant pwrpasol, cyfoeth o wybodaeth a chefnogaeth pryd bynnag y bydd eu hangen arnoch chi, rydyn ni’n eich grymuso i fod y gorau y gallwch chi fod. Rydyn ni wedi ymrwymo i gynnig y gwasanaeth gorau, ac fel sefydliad nid-er-elw, rydych chi’n gwybod bod yr holl gyllid rydyn ni’n ei dderbyn yn mynd tuag at y diben hwnnw.

Hoffech chi ymuno â ni? Dewch i gael rhagor o wybodaeth am y manteision a’r gefnogaeth rydyn ni’n eu cynnig.

trosglwyddo heddiw

Get In Touch

  • Cyngor Merthyr Tudful yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio wrth i ni arfer ein hawdurdod swyddogol ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddibenion eraill. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatáu i ni wneud hynny. Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data yn ôl yr angen er mwyn cyflawni tasg gyhoeddus. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Merthyr Tudful yn defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd.