blog

Wythnos Gofal gan Berthnasau 2022

Mae Wythnos Gofal gan Berthnasau (3 – 9 Hydref) yn wythnos genedlaethol i daflu goleuni ar y rôl anhygoel y mae gofalwyr sy’n berthnasau yn ei chwarae ym mywydau plant. Rydym am i’n holl ofalwyr sy’n berthnasau ym Merthyr wybod ein bod yn gwerthfawrogi popeth a wnânt.

Beth yw gofal carennydd?

“Mae gofalwr perthynas yn perthyn, yn ffrind neu’n berson arall cysylltiedig sy’n gofalu am blentyn sydd ddim yn gallu byw gyda’u rhieni’n ddiogel. Weithiau gelwir gofalwyr sy’n berthnasau yn ofalwyr teulu a ffrindiau” (Grŵp Hawliau Teuluol, Medi 2022).

Mae tua hanner y cynhalwyr yma yn neiniau a theidiau, ond gall brodyr a chwiorydd hŷn, modrybedd, ewythrod, yn ogystal â ffrindiau teulu a chymdogion fod yn ‘gynhalwyr sy’n berthnasau’ hefyd.

Dywedodd Prif Swyddog Gweithredol Kinship Dr Lucy Peake: 

“Mae gofalwyr sy’n berthnasau yn gwneud aberthau mawr er mwyn cadw plant o fewn teuluoedd cariadus, diogel a sefydlog, ac mae’r wythnos yn gyfle i dalu teyrnged i’r rolau hanfodol maen nhw’n eu chwarae ym mywydau plant ac mewn cymdeithas.”

Rydym yn gwerthfawrogi pob gofalwr sy’n berthnasau ym Merthyr

Daw gofal gan berthnasau gyda’i uchafbwyntiau ac isafbwyntiau, ond mae’n rhan bwysig a gwerthfawr iawn o faethu. Rydym yn ddiolchgar iawn i bawb sy’n ymrwymo i ofalu am blant Merthyr.

Mae #WythnosGofalGanBerthnasau yn rhoi sylw penodol i gynhalwyr sy’n berthnasau. Ond nid am wythnos yn unig y mae eisiau eu cydnabod. Rydyn ni am i gynhalwyr sy’n berthnasau gael eu cydnabod, eu gwerthfawrogi a’u cefnogi trwy’r amser. 

Lle bo modd, rydyn ni’n ceisio cadw plant gyda’u teuluoedd neu ffrindiau, ond os nad oes modd i ni wneud hyn, rydyn ni’n dod o hyd i gartrefi i’r plant yma gyda rhieni maeth prif ffrwd. Rydyn ni’n cydnabod bod y rhan fwyaf o blant yn teimlo’n ddiogel a bodlon gyda chynhalwyr sy’n berthnasau, ac yn ffurfio perthynas agos a chadarnhaol gyda nhw. 

Diolch i’n holl ofalwyr sy’n berthnasau

Yn ôl yr ymchwil, mae deilliannau cadarnhaol ar gyfer plant sy’n cael eu magu gan eu teuluoedd neu ffrindiau. Serch hynny, rydyn ni hefyd yn cydnabod y straen ychwanegol ar gynhalwyr sy’n berthnasau a’r ddeinameg deuluol a all fod yn gymhleth, a dyna un o’r rhesymau rydyn ni’n cynorthwyo ein cynhalwyr sy’n berthnasau gymaint â phosibl a dangos ein gwerthfawrogiad am eu gwaith.

Yma yn ‘Maethu Cymru Merthyr Tudful’, rydyn ni wedi bod yn gweithio’n galed i fod yn gefn i’n Cynhalwyr sy’n Berthnasau. Mae’r teuluoedd yma’n ganolog i faethu llwyddiannus yn ein hardal ac rydyn ni wedi datblygu carfanau o weithwyr cymdeithasol, a chyfleoedd dysgu a datblygu i gynorthwyo ein cynhalwyr. Byddwn yn parhau i wella’r gwasanaeth ar gyfer gofalwyr sy’n berthnasau, ac yn cynnig cymorth yn ôl yr angen.

Mae cymorth ychwanegol hefyd ar gael i bob math o gynhalwyr sy’n berthnasau – cynhalwyr cymeradwy, cynhalwyr anffurfiol neu’r rheiny sy’n gofalu am blant o dan orchmynion gwahanol gyda sefydliadau trydydd sector fel Kinship.org.

Yn yr un modd â gofal maeth prif ffrwd, gall lleoliadau gyda pherthnasau ddod i ben os bydd y plant yn dychwelyd at eu rhieni neu’n dod yn oedolion. Mae modd i blant sy’n cael gofal perthnasau neu ffrindiau ym Merthyr barhau i aros mewn amgylchedd sefydlog a gallan nhw weld aelodau eraill o’u teulu a’u ffrindiau. Rydyn ni’n gwybod bod hyn yn gwneud sefyllfaoedd anodd yn haws. Weithiau mae cynhalwyr sy’n berthnasau wedi parhau â’u taith faethu gyda ni trwy gael eu hasesu a dod yn gynhalwyr prif ffrwd ar ôl i’w lleoliadau teuluol ddod i ben.

Hoffen ni ddiolch i bob un o’n cynhalwyr anhygoel sy’n berthnasau ym Merthyr ac rydyn ni’n gobeithio y gallwn ni wneud ein rhan i godi ymwybyddiaeth o’r gwaith gwerthfawr y mae’r teuluoedd yma yn ei wneud.

Story Time

Stories From Our Carers